شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1389
برای عموی عزیزم

دعا کردم تو رو بازم
با چشمی که نخوابیده
مگه میذاره دلتنگی
مگه گریه امون میده